Politika Integrovaného systému managemtu: společnosti TSaB s r.o.

MOTTO:

Dosažení a udržení systému jakosti, enviromentálních zásad a principů systému BOZP produktů a poskytovaných služeb na úrovni žádané zákazníkem, je výsledkem systematické spolupráce všech zaměstnanců společnosti

Společnost klade velký význam na udržování, prevenci zněčisťování a neustálé zlepšování integrovaného systému managementu pro zabezpečení trvalých podmínek při dosahování vysoké jakosti dodávaných produktů a služeb. Společnost se zavazuje k plnění legislativních požadavků a k vyhodnocování souladu s právními požadavky.

Zavedeným integrovaným systémem managementu chceme dosáhnout důvěry našich stávajících i potencionálních zákazníků v naše postupy používané při realizaci zakázek, a tím dosahovat vysoký kvalitativní standard všech dodávek.

Integrovaný systém managementu představuje ve společnosti symbol serióznosti a stability vůči zákazníkovi a našim zaměstnancům. Zajišťuje systémový přístup ke všem zainteresovaným subjektům a spolupracujícím osobám při realizaci zakázek a zamezuje výskyt náhodných neshod. Záměrem společnosti je vytvoření vysoce motivačního prostředí.

Společnost se zavazuje:

V oblasti ochrany půdy, vody a ovzduší:
  • chránit půdu a vodu před úniky ropných látek z motorových vozidel a mechanizmů, minimalizovat znečištění ovzduší emisemi
V oblasti prevence a řešení havarijních situací a bezpečnostních opatření:
  • dopracovat účinný systém opatření v případě havarijních stavů do provozních předpisů
  • neustále vyhledávat a vyhodnocovat rizika a jejich možné dopady na zdraví a bezpečnost zaměstnanců, plánovat a realizovat opatření vedoucí k odstranění nebo snížení těchto rizik
  • ovlivňovat a vychovávat zaměstnance a jiné osoby pracující na pracovištích společnosti tak, aby tito dbali o svou vlastní bezpečnost a o své zdraví
Ve vztahu k zákazníkům a veřejnosti
  • průběžně zjišťovat potřeby zákazníka s cílem plnit jeho očekávaní
  • vytvořit obraz firmy s odpovědným přístupem k zákazníkovi, ke svým zaměstnancům a k životnímu prostředí
  • informovat zákazníky a veřejnost o svých aktivitách v tisku a na webových stránkách společnosti, komunikovat se zainteresovanými stranami

TS a B s r.o se zavazuje pravidelně v ročních intervalech přezkoumávat politiku ISM, požadavky zákazníka, pracovní rizika a jejich dopady na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců a environmentální aspekty svých činností a jejich dopady na životní prostředí.


V Olomouc 01.03.2006 Marcela Vlčková Petr Vlček
Jednatelka společnostiJednatel společnosti
Katalog-Firem.com